Pobierz załączniki
ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie „Dom Nad Morzem” z siedzibą w Wolinie ul.
Mickiewicza 10A, 72-510 Wolin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
„Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na terenie
„Osiedla nad Morzem”
w m. Międzywodzie gmina Dziwnów
na działkach nr 205/10, 205/11, 204, 758/5, 758/7, 750/7, 750/8,
872/2, ; 872/130, 887, 872/103 obr.Międzywodzie jednostka
ewidencyjna gmina Dziwnów .
Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U.2015.2164 ze zm.).
Specyfikacja warunków zamówienia
Spis treści:
Rozdział 1. Nazwa oraz adres zamawiającego;
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia;
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia;
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia;
Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium;
Rozdział 9. Termin związania ofertą;
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert;
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny;
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach;
Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział 18. Pozostałe informacje.
Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Wykaz robót
Załącznik nr 3. Wzór umowy
Załącznik nr 4. Projekt budowlany
Załącznik nr 5. Przedmiar Robót
Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Nazwa: Stowarzyszenie „Dom Nad Morzem” z siedzibą w Wolinie
Adres ( siedziba ) ul. Piłsudskiego 30/3, 70-420 Szczecin
Tel 91 812 6826
e-mail:
kancelaria@sobolewska-rinas.pl
Numer KRS: 0000287334
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.2015.2164 ze zm.).
2. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Wykonawcy, zobowiązani do złożenia oferty spełniającej wymogi zawarte w niniejszej
SIWZ..
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
6. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej w skrócie ”siwz”) stanowi, wraz z
załącznikami od nr-u 1 do nr-u 5 kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i
zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania.
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie „Osiedla nad Morzem” w m. Międzywodzie gmina Dziwnów na działkach nr
205/10, 205/11, 204, 758/5, 758/7, 750/7, 750/8, 872/2, 872/130, 887, 872/103 obręb
Międzywodzie; jednostka ewidencyjna gmina Dziwnów .
CPV: 45 231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków.
1. Opis
Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu śr. Ø110mm PE wraz z
niezbędnym uzbrojeniem oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicach
nominalnych 100mm, 80mm, 65mm PE zlokalizowanych na działkach nr 205/10, 205/11, 204,
758/5, 758/7, 750/7, 750/8, 872/2, 872/130, 887, 872/103 obręb Międzywodzie; jednostka
ewidencyjna gmina Dziwnów.
2. Zakres inwestycji obejmuje budowę:
wodociągu o średnicy nominalnej 100mm wykonany z rur dn110 PE100 SDR11 PN10 o
łącznej długości L= 2.54km wraz ze studnią wodomierzowa Ø1200 oraz niezbędną armaturą
(hydranty pożarowe nadziemne Ø80, zasuwy)
kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicach nominalnych 100mm, 80mm, 65mm
wykonaną z rur odpowiednio dn110PE100 SDR11 PN10, dn90PE100 SDR11 PN10,
dn75PE100 SDR11 PN10 o łącznej długości L= 2.67km
Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa branży sanitarnej
sporządzona przez firmę: Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i a. Potiechin z siedzibą
w Szczecinie ul. Narutowicza 13a/1 70-240 Szczecin dnia 14 września 2017r.
Przejście rurociągów w pasie drogi powiatowej nr 0006Z relacji Wolin - Międzywodzie , należy
wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz z decyzją wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych .
Przejście poprzeczne pod jezdnią ww. pasa drogowego zaprojektowano rurą przewodową w rurach
ochronnych metodą przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni.
Otoczenie lokalizacji inwestycji stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
usługową i rekreacyjną z zachowaniem zespołów roślinnych podlegających ochronie prawnej wraz z
towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.
Szata roślinna tego terenu to zieleń naturalna – głównie łąki, porośnięta drzewami i krzewami. Podczas
robót nie przewiduje się konieczności wycinki drzew, krzewów. Trasa projektowanych sieci została
tak zaprojektowana, aby nie naruszyć systemu korzeniowego sąsiadujących drzew i krzewów.
Po przeprowadzeniu robót budowlanych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego lub innego
zaakceptowanego przez zarządcę danej nieruchomości.
3. W skład dokumentacji projektowej, wchodzi:
1) projekt budowlany (branża sanitarna);
2) przedmiary robót
3.1. Dokumentacja projektowa, stanowi załącznik do niniejszej siwz.
3.2. Zamawiający może dopuścić zastosowanie materiałów równoważnych tj. materiałów o co
najmniej takich samych parametrach technicznych i standardzie wykonania w stosunku do
materiałów, które w treści dokumentacji projektowej określono poprzez wskazanie znaku
towarowego lub nazwę producenta.
3 Uwagi dotyczące sporządzania kosztorysów ofertowych.
3.4Podstawę do sporządzenia oferty stanowi cała dokumentacja projektowa, o której
mowa w ust. 3.
3.5Zamawiający wyjaśnia, że przedmiary robót należy traktować jako dokumenty
pomocnicze przy ustalaniu wartości zamówienia.
3.6Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy przed terminem złożenia
oferty. Wykonawca ponosi całe ryzyko nie dokonania wizji lokalnej przyszłego placu
budowy i nie uwzględnienia panujących tam warunków w wynagrodzeniu
ofertowym.
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania umowy - do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Termin o którym mowa w ust 1, może ulec zmianie w przypadku:
1/ zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
2/ wystapienia siły wyższej,
3/ wystąpienia kolizji realizowanej inwestycji z innymi pracami prowadzonymi na terenie budowy
albo kolizji z innymi urządzeniami, instalacjami, budowlami lub materiałami które nie były
zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
1) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub
pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów
rozpatrzenia spraw administracyjnych przez organy administracji publicznej lub instytucje
uczestniczące w wydaniu decyzji administracyjnych, opinii uzgodnień.
2) Ujawnienia w trakcie prac - archeologicznych niezinwentaryzowanych zabytków lub ich
pozostałości, które spowoduje przedłużenie okresu wykonywania prac archeologicznych.
Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane przez
Zamawiającego w SIWZ, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Rozdział 6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które wykonawca spełni przedstawiając właściwie
sporządzoną ofertę, zgodnie z formularzem będącym załącznikiem nr 1 do siwz, oraz załączy do
formularza ofertowego poniższe oświadczenia i dokumenty (pod rygorem jej nieważności):
1) Ofertę wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz, podpisana przez upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy osobę.
2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, ,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę co najmniej
500 000,00 (ważnej co najmniej na okres związania ofertą).
4) Wykaz niżej wymienionych wykonanych robót budowlanych - w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2)
4.1. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości nie mniej niż 1000 mb
4.2. - budowa sieci wodociągowej o długości nie mniej niż 2000 mb
5) Oświadczenie o dysponowaniu dwiema osobami z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczeń i oświadczenia tych osób o oddaniu się do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji
zamówienia, wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem dokumentem uprawniającym do
kierowania robotami budowlanymi.
Zamawiający nie określa stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z Kierownikiem Budowy
(dopuszcza się wszystkie formy dozwolone prawem).
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie na zasadach
określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były opatrzone numerem
sprawy: PRZETARG DNM oraz kierowane na adres maila : kancelaria @sobolewska-rinas.pl
Każda ze stron postępowania może żądać potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej mailem
Dla sprawniejszego udzielania odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie na
wskazany adres mailowy.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania w celu wyjaśnienia treści siwz.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert, dokonać zmian w treści siwz, przekazując je niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz.
Jeżeli jest to niezbędne, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia w ofertach zmian, wynikających z modyfikacji treści siwz, informując o tym
niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz.
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 9. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem
terminu składania ofert.
Rozdział 10 Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta winna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do siwz
i musi być zgodna z wymaganiami siwz.
2. Warunki formalne sporządzenia oferty:
1) oferta musi być przygotowana pod rygorem nieważności w języku polskim, pisemnie przy
użyciu nośnika pisma nieulęgającego usunięciu bez pozostawienia śladów,
2) oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna
cena, 5) ofertę przetargową wraz z załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub
dokumentami umieścić należy w kopercie wewnętrznej, którą dodatkowo należy umieścić w
kopercie zewnętrznej. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna powinny być oznaczone:
,,Oferta Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie „Osiedla nad
Morzem” w m.
Międzywodzie gmina Dziwnów na działkach nr 205/10, 205/11, 204, 758/5, 758/7, 750/7,
750/8, 872/2, 872/130, 887, 872/103 obręb Międzywodzie; jednostka ewidencyjna gmina
Dziwnów.”, tylko koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opisana nazwą i adresem
oferenta, aby umożliwić odesłanie jej w przypadku, gdy oferta złożona zostanie po terminie,
6) ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia,
3. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub
ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego,
mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 30/3, 70-420 Szczecin - do dnia 11.06.2018 r. do godz.
13.00
2. Oferty zostaną otwarte przy ul. ul. Piłsudskiego 30/3, 70-420 Szczecin w dniu
11.06.2018r
o godz. 15.00
3. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć zainteresowani przedstawiciele
wykonawców.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy, adresy wykonawców, ceny ofert, terminy
wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
6. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, informacje, o których mowa w
ust.5 przekazane zostaną niezwłocznie, na ich pisemny wniosek.
7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w tekście oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca winien przedłożyć ofertę zawierającą ostateczną, sumaryczna cenę obejmującą
kompleksową realizację zamówienia.
2. Wykonawca oblicza cenę oferty przedstawiając w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do
siwz) wartość netto za dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach żądanych przez Zamawiającego
i na zasadach określonych w SIWZ (poz. 1 tabeli formularza ofertowego). Tak wyliczoną cenę wraz z
podatkiem VAT zamieszcza się w formularzu ofertowym. Zamawiający oceniając oferty pod uwagę
będzie brał łączną cenę brutto w pozycji 1 formularza ofertowego.
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
opis kryteriów oceny ofert
waga znaczenia w [%]
cena ( łączna wartość ) brutto
100 %
2. Najwyższą ocenę tj. 100 pkt. otrzyma oferta najkorzystniejsza tzn. taka, w której oferowana cena
brutto za wykonanie przedmiotu umowy (w wybranym przez Zamawiającego wariancie) będzie
najniższa. Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów proporcjonalnie mniejszą w stosunku do oferty
najkorzystniejszej, obliczoną wg poniższego wzoru:
Cena oferty najkorzystniejszej
Ilość punktów oferty ocenianej = x 100
Cena oferty ocenianej
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na
podstawie kryterium ceny. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w wariancie II, niepodlegająca
odrzuceniu, będzie mieścić się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację
zamówienia Zamawiający dokona wyboru tej oferty. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w
wariancie II, niepodlegająca odrzuceniu, nie będzie mieścić się w kwocie przeznaczonej przez
Zamawiającego na realizację zamówienia Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla
wariantu I.
Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wybrany wykonawca ma obowiązek niezwłocznie po powiadomieniu go o wybraniu oferty
skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić wszystkie kwestie konieczne do sprawnego zawarcia
umowy.
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
1. Niniejsza siwz stanowić będzie załącznik do zawieranych umów, stanowiący ich integralną
część.
Rozdział 18. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. oferta swoim zakresem
obejmować winna całość przedmiotu zamówienia, opisanego w niniejszej siwz.
2. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
4. Wszelką korespondencję należy kierować mailem na adres : kancelaria@sobolewska-rinas.pl
Zamawiający żąda, aby każdy z wykonawców po otrzymaniu od Zamawiającego korespondencji
mailem, niezwłocznie potwierdzał fakt jej otrzymania mailem zwrotnym. Dla sprawniejszego
udzielania odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie na wskazany powyżej
adres mailowy
6. Nie przewiduje się dokonywania rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych.
7. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert.
8. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn .
9. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia.
Szczecin dnia………………………………
.......................................................
Zamawiający
załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot oferty: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie „Osiedla
nad Morzem” w m. Międzywodzie gmina Dziwnów na działkach nr 205/10, 205/11, 204,
758/5, 758/7, 750/7, 750/8, 872/2, 872/130, 887, 872/103 obręb Międzywodzie; jednostka
ewidencyjna gmina Dziwnów.”,
Zamawiający: Stowarzyszenie „Dom Nad Morzem” z siedzibą w Wolinie ul. Mickiewicza 10A, 72-510
Wolin
Wykonawca
(nazwa):......................................................................................................................................................
adres: ul................................................. nr......./......
miejscowość:..................................................................
kod:....... -............; powiat:............................................;
województwo:..........................................................
tel. (.....)......................; faks (.....).........................; NIP:.....................................;
REGON:.............................
http:// www............................................................; e-
mail:................................................................................
Oferowana przez nas cena ryczałtowa za robotę budowlaną polegającą na budowie sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie „Osiedla nad Morzem” w m. Międzywodzie gmina
Dziwnów na działkach nr 205/10, 205/11, 204, 758/5, 758/7, 750/7, 750/8, 872/2, 872/130, 887,
872/103 obręb Międzywodzie; jednostka ewidencyjna gmina Dziwnów
Pozycja
Element wyceny
Cena netto
/PLN/
Podatek VAT 23
% /PLN/
Cena brutto
/PLN/
1.
Realizacja budowy sieci wodociągowej
na terenie „Osiedla nad Morzem” w m.
Międzywodzie gmina Dziwnów na
działkach nr 205/10, 205/11, 204, 758/5,
758/7, 750/7, 750/8, 872/2, 872/130, 887,
872/103 obręb Międzywodzie;
jednostka ewidencyjna gmina
Dziwnów
2.
Realizacja budowy sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie „Osiedla nad
Morzem” w m. Międzywodzie gmina
Dziwnów na działkach nr 205/10,
205/11, 204, 758/5, 758/7, 750/7, 750/8,
872/2, 872/130, 887, 872/103 obręb
Międzywodzie; jednostka ewidencyjna
gmina Dziwnów
RAZEM
CENA OFERTOWA (netto słownie):...........................................................................................zł
+VAT23%(słownie):...............................................................................................................................zł
CENAOFERTOWA(brutto słownie):.................................................................................................zł
2. Okres gwarancji jakości:........ miesięcy
3. Warunki płatności: 14 dni płatne przelewem. Podstawą wystawienia faktury jest protokół
odbioru przedmiotu zamówienia bez stwierdzonych wad.
4. Termin realizacji – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5. Oświadczenia Wykonawcy:
Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy ** podatnikiem podatku VAT. **
- niepotrzebne skreślić
Osoba wyznaczona do kontaktu w postępowaniu nr tel.……………………….
Miejscowość:.................................................................
Data:.......................... 2018 r.
....................................................................
Podpis(y)osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 2 do siwz
…………………………….dnia ………………. 2018 r.
.............................................................
( pieczęć adresowa Wykonawcy )
Stowarzyszenie „Dom Nad Morzem” z siedzibą w Wolinie ul.
Mickiewicza 10A, 72-510 Wolin
I. Wykaz wykonanych robót budowlanych - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 1. - budowa
sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości nie mniej niż 2500 mb
2. - budowa sieci wodociągowej o długości nie mniej niż 5000 mb
Przedmiot zamówienia
Wartość
zamówienia
(brutto)
Data i miejsce
wykonania
zamówienia
( okres realizacji)
II. Referencje firmy projektowej posiadającej pozytywną opinię firmy doradczej wyspecjalizowanej i
przygotowanej technicznie do obliczeń i symulacji sieci kanalizacji tłocznej z możliwością wpięcia
niezależnych przepompowni dla poszczególnych nieruchomości.
Przedmiot referencji
Data referencji
........................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)